Generalforsamlingen d. 9 Feb. 2021

Referat generalforsamling 09 februar 2021
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
 Dirigent er Peter Jensen og referent Maria Dorf Pedersen.
2. Godkendelse af dagsorden.
 Dagsorden er godkendt.
3. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 Corona har fyldt meget i 2020
 Det har bragt udfordringer til os alle, men begge sportsgrene har været godt
til at finde på kreative løsninger – f.eks. udendørstræning.
 Udendørs graduering i før vi gik på juleferie
 Vi har mistet en håndfuld medlemmer under Corona – primært børn
 Corona har dog ført med sig at Peter i foråret havde lidt tid til overes til at
lave et rigtig fint system til at hænge vores ting op på væggen.
 2020 sluttede ud med en total nedlukning af vores klub, og nu venter vi bare
på at vi kan få lov til at åbne op igen.

4. Beretning fra kassereren og fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 Vi har haft et par ekstra udgifter i år på grund af øget rengøring og hævede gebyrer
fra spar nord.
 Vi kommer ud med at pænt resultat – på trods af at vi har skulle betale en del
penge tilbage pga. Corona.
 Regnskabet er godkendt.
5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 Vi har mistede nogle folk, så derfor er kontingentindtægt sat ned til 44.000 kr.
 Ved udgifter er der sat ekstra penge på rengøringsposten, da dette bliver
nødvendigt som følge af Corona
 Der er sat 4.300 kr. af til reklame
 Yderligere er der sat penge af køb af udstyr
 På grund af Corona er der også sat 10.000 kr. af til at skulle betale penge tilbage på
grund af nedlukning.
 Med dette budget vil slutresultatet være at vi går ud med et minus på 11.800 kr.
 Budgettet er vedtaget.
6. Orientering om tænkt hovedlinje for foreningens virke i det kommende år.
 Reklame når coronanedlunkning engang ophæves.
 Så snart der lukkes op for udendørs træning, så skal vi i gang med det

 Der må evt. køres flere hold.
7. Behandling af ændringsforslag til vedtægterne
 Der er ikke kommet nogle forslag
8. Behandling af indkomne forslag
 Ingen tilbagebetaling af kontingent i ”lukke” perioder
 Omformuleres til ”Der opfordres til at man ikke kæver sine penge tilbage”.
 Forslaget er vedtaget

9. Valg af bestyrelse der skal omfatte følgende poster:
1. Kasserer (periode 2 år, valg i ulige år)
 Peter Jensen er valgt til kasserer.
2. 1 frit valgte bestyrelsesmedlemmer (periode 1 år)
 Fadi Hussein er valgt til bestyrelsesmedlem.
3. 2 prioriterede suppleanter til bestyrelse (periode 1 år)
 Rasmus Jensen er førstesuppleant og Jon Batsberg er andensuppleant
4. 1 revisor (periode 1 år), samt 1 suppleant (periode 1 år)
 Morten Skovsby Jensen er valgt som revisor og Rasmus Jensen er valgt som
suppleant

10. Eventuelt.

Følgende er på valg: Kasserer, 1 Bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelses suppleanter, 1 revisor, 1 revisor
suppleant.